Интеллектуалдық меншік түсінігі және оны құқықтық қорғау жүйесі

тақырыбына дайындалу үшінинтеллектуалдық меншік құқығының өзге де құқық салалары арасындағы маңызы мен мәні, түсінігі және оның объектілері, интеллектуалдық меншік құқығының негізгі институттарыреттеудің тәсілдері, Интеллектуалдық меншікті қорғау жөнінде заңдардың жүйесі, оның анықтамасы және негізгі бастамасы, сабақтас құқықтардан интеллектуалдық меншік құқығының айырмашылығын толығымен ұғыну қажет.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1997ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2012.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2012.

3.Споры о праве интеллектуальной собственности. Практическое пособие. Астана, 2010.- 251 с.
4.Право интеллектуальной собственности . Учебное издание / И.А. Зенин.- 8-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 567с.- (учебник для магистров).
5.Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности . Учебник - М.: Юрайт, 2012.- 373с.

2. Авторлық құқықтуралы тақырыпқа дайындалу үшін интеллектуалдық меншік құқығын реттейтін пәніне және тәсілдеріне байланысты авторлық құқық түсінігі, авторлық құқық объектілері және ерекшеліктері, авторлық құқық қатынастардың субъектілері, объектілері және мазмұны, тең авторлық құқықтың пайда болуы, өзгеруі және тоқтатылуы жайлы анықтап, есіңізге сақтаңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1997ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-то. -Алматы, 2006.

4.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

5.Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. –Алматы, 2003.6.Азаматтық құқық (ерекше бөлім). Том 2. Оқулық (академиялық курс) / Жауапты ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: ҚазМЗА, 2003.

7.Ынтымақов С.А. Азаматтық құқық. Практикум (жалпы және ерекше бөлім). -Алматы, 2006.

3. Авторлық шарттақырыбына дайындалғанда екінші семинармен тығыз байланысты авторлық шарттың түсінігі, авторлық шарттың белгілері және ерекшеліктері, авторлық шарт қатынастардың субъектілері, объектілері және мазмұны, авторлық шарттың қорғау ұғымы және қорғау әдісінің байланысына тоқталыңыз және қорғаудың маңыздылығына түсінік беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2012.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2012.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-том. -Алматы, 2006.

4.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

5.Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. –Алматы, 2003.

6. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. Том 2. Учебник для вузов (академический курс) . –Алматы, 2003.

7. Шарттар жинағы . ҚР Азаматтық кодексінің ерекше бөлімі негізінде құрастырылған. - Алматы: Аян Әдет, 2000.8. Шаруашылық қызметте қолданылатын азаматтық-құқықтық шарттардың түрлері. / Құрастырғандар: В.Ермаков, Л.Әмірсейітова.- Алматы, 1999.

4. Сабақтас құқықтар түсінігі, мазмұнытақырыбына дайындалу барысында фонограмма жасаушылардың, эфирлік және кабельдік хабар таратушылардың құқықтарының түсінігі және түрлері ретінде өзгеше жіктелуі, сабақтас құқықтарды жүзеге асыру және қорғау және басқа да әрекеттер-азаматтық құқық объектілері ретінде сұрақтарын жан-жақты терең зерттеңіз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1997ж. - 01.07.1999ж –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2012.

3.Споры о праве интеллектуальной собственности. Практическое пособие. Астана, 2010.- 251 с.
4.Право интеллектуальной собственности . Учебное издание / И.А. Зенин.- 8-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 567с.- (учебник для магистров).
5.Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности . Учебник - М.: Юрайт, 2012.- 373с.

5. Патенттік құқықпатенттік құқықтың жалпы сипаттамасытақырыбына азаматтың есімі және тұрғылықты жері жеке тұлғалардың азаматтық құқық субъектілігі, объектінің патентке қабілеттігінің шарттары туралы түсінік алып, тізімде көрсетілген әдебиеттер мен нормативтік актілерді басшылыққа алыңыз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1997ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2013.

3.ҚР «Патент туралы» Заңы. 16.07.1999. –Алматы, 2011.

4. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-том. -Алматы, 2006.

6. Патентке өтініш беру және патент алу тәртіптері.Патент алу жөнінде өтінім беру тәртібі тақырыбындағы ең басты мәселенің ұғымы және түрлері, қолданыс мерзімі және нысаны, тоқтату мәселелері жайлы ізденіңіз. Патент алуға деген өтінімге сараптама жасау қолданыс аясы жайлы конспект жазыңыз.

Әдебиеттер:

1.Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2012.

3.ҚР «Патент туралы» Заңы. 16.07.1999. –Алматы, 2013.

4.ҚР «Тауар белгілері, қызмет белгілері және тауардың атауы мен шыққан жері туралы» Заңы. 26.07.1999. –Алматы, 2013.

5. Право интеллектуальной собственности . Учебное издание / И.А. Зенин.- 8-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 567с.- (учебник для магистров).
6.Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности . Учебник - М.: Юрайт, 2012.- 373с.

7. Азаматтық айналым қатысушыларын және олардың өнімдерін дараландыру құралдары туралы заңнама.Бұл тақырыпты ашу үшін оқу құралдарын, сондай-ақ ҚР азаматтық кодексін қараңыз. Меншік тауар таңбасының түсінігі және құқықтық қорғалуы ретінде және тауар шығарылатын жердің атауына деген құқықтарды қорғау қолданылатын шегіне түсінік беріңіз.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2013.

3.ҚР «Патент туралы» Заңы. 16.07.1999. –Алматы, 2013.

4.ҚР «Тауар белгілері, қызмет белгілері және тауардың атауы мен шыққан жері туралы» Заңы. 26.07.1999. –Алматы, 2013.

5.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

8. Жаңалықтарды құқықтық қорғау тақырыбында басты назарда жаңалық түсінігі, мәні, белгілері жүргізу құқығы, құқықтық жедел басқарылуына жәнежаңалықтарды құқықтық қорғау мәселелерінекөңіл аударыңыз..

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2013.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-том. -Алматы, 2006.

4.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

9. Қызметтік және коммерциялық құпияны құқықтық қорғау. Бұл тақырып бойынша студенттеркоммерциялық құпияның жалпы сипаттамасы орындаудың қағидалары және коммерциялық құпияны құқықтық қорғау тәсілі сұрақтарының құқықтық реттелуін және маңызын түсінуіңіз керек.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1997ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2012.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2012.

3.Споры о праве интеллектуальной собственности. Практическое пособие. Астана, 2010.- 251 с.
4.Право интеллектуальной собственности . Учебное издание / И.А. Зенин.- 8-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 567с.- (учебник для магистров).
5.Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности . Учебник - М.: Юрайт, 2012.- 373с.

10. Интегралдық микросхема топологияларының түсінігі және оларды құқықтық қорғау.Аталған тақырыпты меңгеру үшін интегралдық микросхема топологияларының түсінігі, мәні мен интегралдық микросхема топологияларын құқықтық қорғау ережелері реттелуінің негіздеріне көңіл бөлуіңіз керек.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2013.

3. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-том. -Алматы, 2006.

4.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

11. Селекциялық жетістіктерді құқықтық қорғау тақырыбына дайындалу үшінселекциялық жетістіктердің түсінігі, мәні өзге де құқық салалары арасындағы маңызы оның анықтамасы және негізгі бастамасы, селекциялық жетістіктерді құқықтық қорғаулығын толығымен ұғыну қажет.

Әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). 27.12.1994ж. - 01.07.1999ж. –Алматы, 2013.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 30.08.1995. –Алматы, 2013.

3.ҚР «Патент туралы» Заңы. 16.07.1999. –Алматы, 2011.

4.ҚР «Тауар белгілері, қызмет белгілері және тауардың атауы мен шыққан жері туралы» Заңы. 26.07.1999. –Алматы, 2012.

5.ҚР «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Заңы. 13.07.1999. –Алматы, 2011.

6. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 1-том. -Алматы, 2006.

12. Интеллектуалдық меншікті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық тақырыбына дайындалу барысында авторлық құқықты қорғаудың халықаралық мәселелері туралы және патент беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық ақпаратты жан-жақты терең зерттеңіз.

Әдебиеттер:

1. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Ерекше бөлім. 2-том. -Алматы, 2006.

2.Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданский кодекс РК. Комментарий. Книга 2.Особенная часть. -Алматы, 2003.

3.Споры о праве интеллектуальной собственности. Практическое пособие. Астана, 2010.- 251 с.
4.Право интеллектуальной собственности . Учебное издание / И.А. Зенин.- 8-е изд.- М.: Юрайт, 2013.- 567с.- (учебник для магистров).
5.Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности . Учебник - М.: Юрайт, 2012.- 373с.


6089875186155031.html
6089913751334494.html
    PR.RU™